Candy Colored Kimono

7 years ago by in Fashion

tokyo street style kimono

japanese fashion yukata

tokyo street style obi

japanese geta

Name: Sakura

Kimono & Shoes: TOKYO 135 °

flattr this!