Sushi Bento in Shinkansen

9 years ago by in Travel

Reasons I love Japan
#2: Enjoying a sushi bento while zipping across the country in a Shinkansen